Bemiddelen is slimmer!

alternatieve conflictbeheersing voor ondernemers

Bemiddelen is slimmer

Wij bieden u een totaalaanpak om de conflicten waarmee u als ondernemer wordt geconfronteerd op een snelle, efficiënte en duurzame manier op te lossen.

Conflicten in uw bedrijf kosten u handen vol geld

Spanningen en conflicten in uw bedrijf zijn bijzonder nefast voor de goede werking. Ze hinderen processen en verminderen het engagement van de betrokkenen. Wanneer u niet tijdig ingrijpt leiden ze rechtstreeks tot slechtere resultaten en soms tot totale ontwrichting van uw bedrijf.  Binnen uw onderneming kunnen conflicten ontstaan tussen de aandeelhouders, tussen de bestuurders, tussen de aandeelhouders en de bestuurders, tussen de manager van een afdeling en een werknemer, tussen 2 of meer werknemers, tussen de uzelf als bedrijfsleider en een leverancier of klant, tussen uzelf en de eigenaar van het magazijn dat u huurt...

 

 

De oplossing? Bemiddeling!

Een bemiddeling biedt een oplossingsgerichte aanpak die door alle partijen gedragen wordt.

Onze bemiddelaars verhinderen dat conflicten escaleren, ontmijnen onenigheden en lossen conflicten op zodat uw ondernemer verder kan groeien en uw medewerkers zich positief kunnen ontwikkelen.  

 

 

Waarom kiezen voor bemiddeling?

Bemiddeling biedt u talloze voordelen.  Bemiddeling is een alternatieve, bindende manier om problemen op te lossen buiten de rechtbank.

 • De bemiddelaar is een onpartijdige mediator die in alle integriteit streeft naar een oplossing.
 • De bemiddeling gaat zo snel als de betrokken partijen wensen. U bent niet afhankelijk van de soms al te trage gerechtelijke procedures.
 • Bemiddeling is veel goedkoper dan een gerechtelijke procedure.  
 • De bemiddelaar streeft naar een win-win oplossing voor alle partijen. De draagkracht van zulke oplossing is daarom veel sterker. De waarschijnlijkheid dat alle partijen hun engagement nakomen eveneens.
 • De bemiddelaar brengt alle betrokkenen rond de tafel om samen op een constructieve manier tot een oplossing te komen. Dit buigt een conflicterende situatie om in een positieve flow binnen uw bedrijf.

Hoe wordt een bemiddelaar aangesteld?

Vrijwillige bemiddeling:

 • U neemt contact met ons op
 • Wij stellen u een erkende bemiddelaar voor die gespecialiseerd is in de materie of u kiest de bemiddelaar van uw keuze
 • De bemiddelaar legt een bemiddelingsovereenkomst voor en vraagt die te tekenen voor akkoord. Hiermee vertrouwt u de bemiddelingsopdracht officieel aan de bemiddelaar toe.

Gerechtelijke bemiddeling:

 • Onze erkende bemiddelaar worden aangesteld door de rechtbank in een poging van de rechter om een geschil in der minne op te lossen
 • De erkende bemiddelaar nodigt de partijen en hun raadslieden uit voor een eerste vergadering en legt een bemiddelingsovereenkomst voor en vraagt die te tekenen voor akkoord. 
 • Vanaf dat de overeenkomst is getekend, verloopt de vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling op dezelfde wijze.

Hoe gaat bemiddeling in zijn werk?

Het is belangrijk dat alle personen die deelnemen aan een bemiddeling, vrijwillig participeren aan de gesprekken. In het eerste gesprek maken de partijen kennis met de bemiddelaar. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat alle betrokkenen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling. De bemiddelaar benadrukt dat hij neutraal is en op geen ogenblik partij zal kiezen. Alles wat er gezegd wordt tijdens een bemiddeling is vertrouwelijk. Hij geeft ook een duidelijke uitleg de doelstelling van een bemiddeling en hoe het proces verloopt. 

Daarna ondertekenen alle betrokkenen een bemiddelingsprotocol.  Dit protocol geeft duidelijk aan wie de partijen zijn, en wat de afspraken zijn. Alle partijen verbinden zich ertoe alles wat er gezegd, geschreven of gedeeld wordt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden mee te delen.

In het eerste gesprek peilt de bemiddelaar naar wat elke individu aan de tafel brengt. Wat zijn de belangen, de noden en de wensen elke betrokkene.  Elkeen krijgt de kans om ongestoord zijn hart te luchten zonder dat andere deelnemers aan de bemiddeling hem of haar mogen onderbreken. De bemiddelaar zorgt ervoor dat voor hem en voor de andere betrokkenen deze belangen duidelijk zijn.  Het is in dit stadium van de bemiddeling niet de bedoeling om tot oplossingen te komen.
Door aandachtig naar elkaar te luisteren kan wederzijds begrip en respect ontstaan of groeien. 

Eens de belangen duidelijk zijn, wordt aan elke betrokkene gevraagd om zijn/haar visie op de onderlinge problemen toe te lichten. Het is daarbij duidelijk dat ieders visie gedreven wordt door zijn/haar belangen. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de standpunten voor iedereen volledig duidelijk zijn.

Van zodra de bekommernissen in kaart zijn gebracht, gaan alle partijen tijdens gezamenlijke gesprekken op zoek naar leefbare oplossingen. Hieruit kunnen verschillende scenario’s ontstaan. Elk scenario wordt getoetst aan zijn haalbaarheid en vooral of het voldoet aan de uitgesproken bekommernissen en standpunten die in de vorige fase van het bemiddelingsproces zijn bepaald.

Van zodra er een akkoord is tussen de betrokken partijen waar ze beiden volledig achter staan, eindigt deze fase. Een bemiddeling houdt vaak in dat iedereen water bij de wijn moet doen. Als beide partijen zich kunnen vinden in de voorgestelde oplossing, is de kans op een duurzaam akkoord groter en sluit het zelfs een verderzetting van de commerciële samenwerking niet uit.

Tenslotte zal de bemiddelaar het bereikte akkoord op papier zetten. Dit akkoord kan door de rechtbank gehomologeerd worden, indien betrokkenen dit wensen.

Als u kiest voor een erkende bemiddelaar, is het mogelijk een bemiddelingsakkoord te laten homologeren, d.w.z. het te laten erkennen door een vrederechter (wat niet het geval is indien beroep gedaan wordt op een niet-erkend bemiddelaar). Het akkoord heeft dan dezelfde juridische waarde als een vonnis en wordt bindend. Deze stap is niet verplicht. Homologatie kan overbodig zijn wanneer de partijen grote bereidheid tonen om uit te voeren wat beslist werd.

Voorbeelden uit de praktijk

Wie zijn wij?

Onze waarden

Integriteit, betrokkenheid en onpartijdigheid zijn onze kernwaarden. Wij geloven zeer sterk in bemiddeling als een manier om conflicten tussen partijen op te lossen. Partijen vinden samen een oplossing waar ze allebei achter kunnen staan. Daardoor is het een gedragen, lange termijn oplossing. En het is bovendien veel sneller en goedkoper voor onze cliënten. Klik hier voor onze tarieven. 

Expertise en ervaring

Onze achtergronden en onze expertises zijn wel deels verschillend. Daardoor zijn we heel complementair. En het biedt de mogelijkheid om elkaars expertise in te roepen en/of samen te werken ten einde het conflict in uw bedrijf op te lossen, ongeacht of het over handels-, burgerlijke, dan wel sociale geschillen gaat.

Erkende bemiddelaars

Wij hebben in ons team erkende bemiddelaars. “Erkend” wil zeggen dat officieel werd vastgesteld dat de bemiddelaar voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria. Dankzij de erkenning is het mogelijk een bemiddelingsakkoord te laten homologeren, d.w.z. het te laten erkennen door een vrederechter (wat niet het geval is indien beroep gedaan wordt op een niet-erkend bemiddelaar). Het akkoord heeft dan dezelfde juridische waarde als een vonnis en wordt bindend.

 

Contacteer ons vandaag nog via www.bemiddelenisslimmer.be
of op +32 (0)3 369 07 97, we contacteren u uiterlijk de eerstvolgende werkdag!

Terug naar boven

De slimme ondernemer is voorbereid en laat zich tijdig bijstaan door een bemiddelaar!